红星天铂湾

hóng xīng tiān bó wān

和昌珑悦

hé chāng lóng yuè

华严北里中科院

huá yán běi lǐ zhōng kē yuàn

华远栖塘

huá yuǎn qī táng

白鹿湾

bái lù wān

绿城桃李春风

lǜ chéng táo lǐ chūn fēng

金科博翠园

jīn kē bó cuì yuán

九龙新城

jiǔ lóng xīn chéng

招商雍祥府

zhāo shāng yōng xiáng fǔ

雅居乐瀚云雅苑

yǎ jū lè hàn yún yǎ yuàn

望园东里

wàng yuán dōng lǐ

汇泉博澳东悦城

huì quán bó ào dōng yuè chéng